Пошук по сайту

Рівняння регресії online безкоштовно

Приклад знаходження рівняння регресії.

За допомогою сервісу кореляційно-регресійного аналізу можна знайти:

  • рівняння регресії;
  • коефіцієнт регресії;
  • лінійний коефіцієнт кореляції;
  • параметри рівняння регресії (лінійної, Експоненціальна, степеневої, рівносторонній гіперболи, логарифмічної, показовою);
  • тісноту зв'язку за допомогою показників кореляції і детермінації;
  • статичну надійність регресійного моделювання з допомогою F-критерію Фішера і за допомогою t-критерію Стьюдента;
  • прогнозне значення результат, якщо прогнозне значення фактора зміниться на% від його середнього рівня;
  • довірчий інтервал прогнозу для рівня значимості;
  • значимість коефіцієнта кореляції;

Вкажіть кількість даних (кількість стрічок), натисніть Далі. Отримане рішення зберігається у файлі MS Word. Для редагування можна використовувати редактор формул Microsoft Equation

Кількість рядків

Залежна змінна


(якщо зазначений відсоток (наприклад, 105%), то значення розраховується від середнього значення X)

Вид регресії

Рівень значимості

Округлення чисел