Онлайн калькулятор

Введіть будь-який вираз:
Наприклад: cos(1) - 23.5/3 + 0.3^2
або (3-5i)/(1+8i)
Пошук по сайту

Інформатика

Переклад з десяткової системи числення
Переклад із двійкової системи числення
Переклад з шістнадцятковій системи числення
Переклад з вісімковій системи числення

Методи рішення СЛАУ

Рішення СЛАУ методом Гауса
Приклад рішення методом Жордана-Гауса
Рішення СЛАУ методом Крамера
Рішення СЛАУ методом оберненої матриці

Аналітична геометрія

За координатами вершин піраміди знайти
Кут між векторами
Об'єм піраміди
Уравнение площині
Відстані від точки до площини
Знаходження площі трикутника

Математичний сервіс

Знайти корені рівняння
Вирішити диференціальні рівняння
Обчислити інтеграл
Знайти похідну
Розкласти на множники
Знайти межа
Побудувати графік функції

Методи оптимізації

Рішення симплексним методом
Рішення симплексним методом в Excel
Оптимізація плану виробництва
Транспортна задача
Постановка транспортної задачі
Приклад розв'язання транспортної задачі методом потенціалів
Приклад розв'язання транспортної задачі розподільчим методом
Транспортна задача розподільчим методом
Транспортна задача методом потенціалів
Завдання комівояжера
Математичні методи дослідження операцій

Статистика

Виявлення тренда методом аналітичного вирівнювання: по прямій, по параболі, по експоненті, степеневої функції, по гіперболі
Групування статистичних даних
Показники варіації: середня арифметична, медіана, мода, дисперсія, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації
Перевірка гіпотези про вид розподілу: критерій згоди Пірсона

Економетрика

Рівняння множинної регресії
Матриця парних коефіцієнтів кореляції
Рівняння парної лінійної регресії. Коефіцієнт кореляції